Alpert, Cathryn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Điều ấy làm thay đổi tất cả  (truyện / tuỳ bút) 
"Hãy biết ơn về những gì em có," chàng vừa nói vừa trét bơ hột cải cay lên ổ bánh mì. Chàng muốn nói đến hai con mắt, vì chàng đã mất một con mắt ở Việt Nam. Chàng muốn nói đến số hai của bất cứ thứ gì tưởng như luôn đi cặp với nhau, như những nhịp tim, những bước chân, và vâng, cả con người nữa... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018