Saki (Hector Hugh Munro)
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hermann Nóng Tính - Câu chuyện về Cuộc Than Khóc Vĩ Ðại  (truyện / tuỳ bút) 
"Có nhiều cách để giết một con mèo hơn là nhồi cho nó chết nghẹn với kem sữa," ngài nhắc lại câu tục ngữ, "nhưng ta không chắc," ngài nói thêm, "rằng đó không phải là phương cách hay nhất." [Bản dịch của Lã Việt] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018