Mamani, Abdoulaye
tiểu sử &  tác phẩm 

ABDOULAYE MAMANI (Niger). 1932-1993. Nhà báo, còn viết kịch và tiểu thuyết. Thi phẩm: Poémérides, P.J. Oswald, Paris, 1972.

tác phẩm

Ebony blues  (thơ) 
Ebony blues / nước mắt của những nỗi đau đã hóa đá / nung chín những âu lo / đã hoa râm // nỗi đau biến thành xương thịt / hoàng đồng xoắn lại trên đe...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018