Mori, Toshio
tiểu sử &  tác phẩm 

TOSHIO MORI (1910-1980), nhà văn Mỹ gốc Nhật, sinh tại Oakland California. Trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, Mori nghiên cứu sử tại Topaz Relocation Center ở tiểu bang Utah. Truyện ngắn của ông đã xuất hiện trên nhiều tạp chí và sưu tuyển văn chương.

tác phẩm

Những quả trứng của thế giới  (truyện / tuỳ bút) 
"Ông đang lâm vào một trạng huống rất nguy hiểm. Ông sẽ mất mạng. [...] Ông đang ở trong một quả trứng. [...] Bấy lâu nay ông chẳng thấy gì cả, trừ phía bên trong của quả trứng, và tôi thấy ái ngại cho ông. Tôi thương hại cho ông." [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018