Rauschenberg, Robert
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Giữa nghệ thuật và cuộc sống  (nhận định mỹ thuật) 
... Bức tranh có liên quan đến cả nghệ thuật và cuộc sống. Cả hai cái này đều không thể làm ra được. (Tôi cố gắng hành động trong kẽ hở ở giữa hai cái này.) ... [Bản dịch của Phạm Chí Diệp] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018