Miller, Andy
tiểu sử &  tác phẩm 

ANDY MILLER đã có một số truyện ngắn đăng trên các tạp chí văn học như Fortean Bureau, The Dream People, Happy, và The Cafe Irreal. Anh theo ngành nhân chủng học và ngôn ngữ Romance. Đồng thời, anh cũng là hoạ sĩ. Hiện nay, anh đang dạy lớp Viết Văn Hư Cấu (Fiction Writing) tại Northern Kentucky University.

tác phẩm

Người buôn cá  (truyện / tuỳ bút) 
Mona Lisa rời bỏ vị trí của mình trong điện Louvre để đi học thiền trên rặng Pyrenées. Đạo sư của nàng đón nàng vào hang động của ông, và tháo nàng ra khỏi cái khung hình cứng ngắt đã kiềm toả nàng qua nhiều thế kỷ. Thế rồi Mona Lisa uốn mình lên, như một cuộn vải, và lão nhân căng nàng ra trên ngọn lửa... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018