Rachel, David
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhà thương thí: Những nỗi lo sợ của Van Gogh  (truyện / tuỳ bút) 
... Thật là khó khăn để tự chĩa họng súng vào lồng ngực chính mình... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018