Slesar, Henry
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngày thi  (truyện / tuỳ bút) 
Gia đình Jordan không nói đến kỳ thi ấy, mãi đến khi Dickie, con trai họ, vừa đủ mười hai tuổi... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018