Forbes, John
tiểu sử &  tác phẩm 

John Forbes (1950-1998), nhà thơ, phê bình gia, cố vấn ban chủ biên tạp chí Meanjin.

TÁC PHẨM:

Collected Poems, 1970-1998 (Brandl & Schlesinger, 2001)
Damaged Glamour (Brandl & Schlesinger Poetry, 1998)
New and selected poems (Angus & Robertson, 1992)
Thin Ice (Surfers Paradise Press, 1990)
The stunned mullet & other poems (Hale & Iremonger, 1988)
Stalin's holidays (Transit Poetry; Allbooks Distribution, 1981)
Drugs (Black Lamb Press, 1979)
On the Beach (Sea Cruise Books, 1977)
Tropical Skiing (Angus & Robertson, 1976)

tác phẩm

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018