Gay, Pamela
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cưỡi niềm vui sướng  (truyện / tuỳ bút) 
... Bụng mẹ tôi giờ đây đang chướng lên. Mẹ có thai, bà nói, với một tiếng cười. Bà đã có thai với sự sống của tôi. Bây giờ bà lại có thai với cái chết của bà... [Bản dịch của Trần Tuệ Minh] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018