Casto, Pamelyn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Truyện chớp: Từ thật ngắn đến cực ngắn  (tiểu luận / nhận định) 
… Viết tốt, truyện chớp là một hôn lễ của các phong cách, các truyền thống và các thể loại… (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018