Bernstein, Charles
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cám ơn vì đã nói cám ơn  (thơ) 
Đây là một bài thơ / hoàn toàn dễ hiểu. / Không có gì / trong bài thơ này / khó hiểu / về bất cứ phương diện nào. / Tất cả các chữ / đều đơn giản & / nói thẳng vào vấn đề. / Không có / những khái niệm mới, không có / những lý thuyết mới, không có / những ý tưởng làm cho các bạn / rối trí... [Bản dịch của Trần Minh Hương]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018