Nhóm Dạ Ðài
tiểu sử &  tác phẩm 

Gồm: Trần Dần, Trần Mai Châu và Vũ Hoàng Địch.

tác phẩm

Bản tuyên ngôn tượng trưng  (tiểu luận / nhận định) 
[...] cái sức rung động của một bài thơ chỉ có thể vào sâu và lan rộng nếu đã thâu góp được cái sức rung động của vô biên, nghĩa là của muôn nghìn cõi đất. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018