Lê Đình Ty
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ghi bên chiều  (thơ) 
Đám tang / chật ních vòng hoa đầy xe biển xanh biển trắng... / ngút trời bay / vàng mã đô-la... / rầm rập thắng. // Một đám nữa ngang qua / ủ rũ cờ binh / trống / chiêng / sầu thảm...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018