Kỳ Đài
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tuy hai mà một – 2 in 1  (đối thoại) 
[LẠI CHUYỆN ĐẠO VĂN] ... Hai bài viết của hai tác giả nhưng lại cùng giống nhau rất nhiều ở nội dung bên trong. Tôi đã chủ động đánh dấu nền vàng các đoạn giống nhau, dù tác giả Phan Thanh Bình sửa chữa cắt xén tí ti nhưng có thể thấy là giống với bài của Th.s Trương Ngọc Thắng đến 95 phần trăm...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018