Ngô Minh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ba buổi sáng với Trần Dần  (tiểu luận / nhận định) 
"[...] Thơ phải luôn luôn tự đổi mới. Bắt chước tiền chiến là một loại bệnh. Tôi gọi nó là bệnh đèm đẹp." (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018