Breton, André
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những ghi chú về thơ  (thơ) 
Bài thơ phải là một sự tan rã của lý trí. Nó không thể là bất cứ điều gì khác. / Tan rã: nghĩa là mạnh ai nấy chạy, nhưng nghiêm trọng, nhưng thuyết phục; cái hình ảnh mà người ta không thể làm khác, của trạng thái trong đó những nỗ lực không còn đáng kể... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018