Kha Kha
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đoản văn về sự phản đối  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi phản đối nghệ thuật xếp đặt. Ơi, nó phải thuận theo cái ác, xếp đặt lòng yêu nước của đám đông tôi như một tuồng hề. Loại nghệ thuật xếp đặt không có khán giả, chỉ có con người bị xếp đặt phải tự thưởng thức mình trong các chuồng người. Và tôi phản đối tôi, vì trở thành một vai trong tuồng hề vĩ đại... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018