Liễu Trương
tiểu sử &  tác phẩm 

Tiểu sử: Tiến sĩ văn học, hiện sống và làm việc tại Paris.

tác phẩm

Hiện tượng liên văn bản trong truyện của Nguyễn Huy Thiệp  (tiểu luận / nhận định) 
[...] liên văn bản không phải chỉ là việc bứng trồng văn bản này sang văn bản khác mà là một công trình biến đổi, một cách viết lại liên văn bản, tạo lại ý nghĩa ngõ hầu việc đọc được đổi mới. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018