Kholin, Igor
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngôi mộ chung | Dòng sông Chiến tranh | Cho Edmund Iodkovsky | Khóc | Những sự thật | * * *  (thơ) 
... Thay vì cỏ / Sợi tóc / Đâm ngược / Khỏi mặt đất / Nơi ngôi mộ chung... | ... chàng trai hít cả / mùi hôi trên mương rãnh / và hét lớn: / Bắn!... | ... Tại sao không / Đến thăm / Và thử chuyện trò / Với chính mình?... | Có đáng ngạc nhiên chưa, / Cái tài khóc / Và tài xin thương hại / Cực kỳ lạ lùng / Của con người?... | ... Mọi thứ con người nói / Đều là sự thật / Thêu dệt từ / Cái rỗng không... | ... Có thể anh chàng không sắp sửa qua đời / Mà là đang trở dậy / Từ một kẻ đã chết...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018