Hocquard, Emmanuel
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ba bài học luân lý  (thơ) 
... Nếu tôi nói: / Một con én bay, / người ta hiểu tôi. // Nếu tôi nói: / Một con én liệng qua, / người ta hỏi tôi: / Nó liệng qua cái gì? / Đường phố, / mái nhà, / đồng cỏ? // Tôi cần thêm thông tin. / Ví dụ: / Con én liệng qua mái nhà. / Thêm bổ ngữ thì mới đủ. // Vì thế, đôi khi, / động từ cần một bổ ngữ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018