Lan Nhi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Không xa nữa đâu — nếu họ cứ hèn như thế này!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Ngoại bang bắt dân mình trong lãnh thổ của mình mà không dám đấu tranh, mà lại chỉ “đề nghị” để thả họ?! Cái quyền bình đẳng giữa 2 quốc gia đâu rồi? Lòng nhân bản ở đâu? Mà cúi đầu trước cái sai lè lè truớc mắt? Đó là chính phủ “của dân, do dân, vì dân” ư?!...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018