Verlaine, Paul
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thu ca  (thơ) 
Tiếng khóc than / Của vĩ cầm / Trong mùa thu / Xoáy tim ta / Nỗi chán chường / Tuy tẻ nhạt... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường, có kèm băng thu âm tiếng hát của Charles Trenet và giọng đọc của Jean-Claude Pascal]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018