Chanda, Tirthankar
tiểu sử &  tác phẩm 

Học giả và cộng tác viên của tờ Le Magazine littéraire.

tác phẩm

Tiếng Pháp có lẽ là quê hương đích thực của tôi  (phỏng vấn) 
[NOBEL VĂN CHƯƠNG 2008] ... Nếu người ta cho rằng ông là một nhà văn không thể xếp loại được, thì có lẽ vì nước Pháp chưa bao giờ là nguồn cảm hứng duy nhất của ông. Những cuốn tiểu thuyết của ông là một phần của cái thế giới tưởng tượng mang tính toàn cầu hoá... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018