Gallasch, Keith
tiểu sử &  tác phẩm 

http://www.realtimearts.net/rt48/kg_citymoon.html

tác phẩm

The music of refuge  (nhận định âm nhạc) 
soft silk...rough linen is the title of an emotionally charged, simply staged (a small orchestra including 2 singers playing traditional Vietnamese instruments, 2 speakers and slide projections) work from City Moon and The Seymour Group. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018