Chakravarti, Srinjay
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Kẻ trộm ánh trăng  (truyện / tuỳ bút) 
Đêm hôm qua một kẻ trộm đã vào phòng tôi và lấy trộm ánh trăng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018