Kona, Prakash
tiểu sử &  tác phẩm 

Prakash Kona, sinh năm 1967, là một nhà thơ, tiểu thuyết gia và lý thuyết gia văn học. Cho đến năm nay, 2008, anh đã xuất bản 6 cuốn sách. Nhiều bài thơ và tiểu luận của anh đã được quảng bá trên internet. Hiện nay anh đang sống tại Hyderabad, Ấn-độ.

tác phẩm

Trong đó: cái gì trong đó  (thơ) 
... Tôi thoát khỏi ngôn từ. / Tôi thoát khỏi sự im lặng. / Tôi thoát khỏi sự dị biệt giữa em và tôi. / Tôi thoát khỏi sự khao khát được thoát khỏi. / Tôi thoát khỏi hư không. / Trang giấy trắng không cần chữ viết... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018