Tenzin Tsundue
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chân trời  (thơ) 
Từ nhà, bạn đã đi đến / chân trời này. / Từ đây đến một chân trời khác / bạn hãy tiếp tục đi. // Từ đó đến chân trời tiếp theo / từ tiếp theo đến tiếp theo / từ chân trời đến chân trời / mỗi bước là một chân trời... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018