Peou, Sarith
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Xem xác | Thẹo | Em Rachara của tôi  (thơ) 
Con sông trương lên / Luồng nước chảy mạnh / Xác người trôi giạt nguyên ngày... | ... Lao động, những vết thương nở và chảy máu. / Ruồi bu đến chúng tôi như xác chết. / Một tay sử dụng chiếc búa; / Một tay xua ruồi từ viết thương. / Ruồi hút máu và mủ... | ... Mee là tên của người cán bộ đã ngược đãi Rachana. / Tôi đặt tên đó cho con chó mới của tôi. / Tôi rất tồi tệ với con chó đó. / Tôi giết nó rồi ăn nó... [Bản dịch của Đinh Linh]

Chế độ mới  (thơ) 
Không nghi thức tôn giáo. / Không biểu tượng tôn giáo. / Không thầy bói. / Không thầy lang. / Không kính trọng người già. / Không cấp bậc xã hội. Không tước vị... [Bản dịch của Đinh Linh]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018