Aragon, Louis
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tôi đã gặp  (thơ) 
... Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp / Cái hình ảnh cũ của chính tôi / Lúc chỉ có mắt để than khóc / Lúc chỉ có miệng để rủa nguyền... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]

Chữ “Tình”  (thơ) 
... Tất cả sẽ luôn luôn là một cảnh tượng trên sân khấu à / Và chỉ là cảnh tượng thôi mà / Một cảnh tượng Ôi các nhân chứng mù loà một câu chuyện để sau này kể lại / Khi đã quá xa những đổ nát và ngôi nhà đã được tái dựng... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018