French, Catherine
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ba bài thơ  (thơ) 
Câu đầu ấy là câu duy nhất thành thật—/ xin Cha tha cho con, vì con đã phạm tội. / Mọi điều con đã nói đều là giả dối. / Và khi những dòng ấy rời khỏi môi con / con cảm thấy hụt hơi, / nhưng sau đó cười tủm tỉm hàng bao nhiêu ngày... | Khi ngươi phản bội người hùng, / Ðâu phải ý ngươi muốn thế // Mà một mệnh lệnh sân khấu... | Khi chúng tuột ra khỏi lưới / trở lại nước, / đại dương đang lùng tìm anh. / Và khi một chiếc vây cắt vào thịt anh, / anh sẽ chết trẻ... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018