Maturana, Andrea
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bài hát ru con  (truyện / tuỳ bút) 
Bà nằm im một chỗ đã mấy hôm rồi. Ngồi cách bà vài bước, Marco nhìn bà và đoán bà bị lạnh. Nó đoán như thế vì bà nằm co tròn trên những hòn đá lỏi chỏi cấn vào xương, và những khớp xương của bà càng ngày càng lộ ra dưới lớp da, càng ngày càng phản ảnh rõ phận mệnh của bà... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018