Malé, Belkis Cuza
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đàn bà không chết nơi tiền tuyến  (thơ) 
... Đàn bà không làm nên lịch sử, / nhưng sau chín tháng họ đẩy nó ra khỏi bụng họ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018