Nguyễn, Francis
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà báo, hiện sống tại Sydney.

tác phẩm

Ai mà định nghĩa được tình yêu  (tiểu luận / nhận định) 
Chúng ta thường nghĩ nếu không có tình yêu các thi sĩ và nhạc sĩ chắc sẽ khốn đốn. Nếu không có tình yêu thì mọi chuyện trên đời này chắc chẳng có gì sinh động, chắc vũ trụ cũng khó mà tuần hoàn được. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018