Sigriddaughter, Beate
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đẹp nhất, Con sư tử và Hậu duệ của Thượng Đế  (truyện / tuỳ bút) 
"Thế thì hãy chỉ cho tôi xem con nhái đẹp nhất, con cáo đẹp nhất, con hải sư đẹp nhất, thiên thần đẹp nhất, con sâu đẹp nhất, hạt cát đẹp nhất, con kiến đẹp nhất, bông hồng đẹp nhất," con độc giác mã thách thức... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018