Armand, Octavio
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thơ mười bốn câu  (thơ) 
Tôi là một người thành thật / Tôi là một người thành thật / Tôi là một người thành thật / Tôi là một người thành thật... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018