tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Không cần phải được cho phép  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Ông Lê Dũng đại diện cho ai mà bảo biểu tình chống xâm lăng là bất hợp pháp và cần chấm dứt?
 
Lòng yêu nước không cần phải được cho phép, bởi thế chúng tôi
Sẽ tiếp tục xuống đường và hô to với khẩu hiệu trên lưng:
— Hoàng Sa – Trường Sa là máu thịt Việt Nam
— Đả đảo bọn xâm lược Trung Quồc và bè lũ tay sai
— Việt Nam - Không nhịn nhục nữa
— Việt Nam - Không sợ hãi nữa
 
13.12.2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018