tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Chỉ thiếu mỗi can đảm  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]

 

Chỉ thiếu mỗi can đảm*

 

“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”**

 

------------------
* Nguồn: Cả dân tộc Việt Nam.
** Nguồn:
 
Vân vân và vân vân.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018