tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Vi hành  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Buổi sáng,

qua cửa kính ô-tô,

ngài, quốc vương tôn kính

mỉm cười khi thấy gã cái bang đang thực hành khổ nhục kế.

 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018