tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Sử thi hiện tại  [đối thoại]

 

Thơ Lê Vi~nh Ta`i đâm đăc hơi thơ thơi cuôc. Mong anh đưng bao giơ ngưng nghi? “câp nhât” thơi cuôc băng thơ. Va` ba?n đo?c, cư thư “câp nhât” thơ LVT rôi ghe´p liên chu´ng la?i vơi nhau thư xem. Cư ghe´p 3 ba`i liên nhau trơ lên la` ca?m thây co´ chât sư thi trong đo´. Co´ thê go?i đây la` môt thê loa?i “sư thi hiên ta?i”... đươc chăng?

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018